Vedtekter

§ 1. Navn

Norsk Trawler Klubb er en landsdekkende sammenslutning av enkeltmedlemmer.
Klubbens navn er Norsk Trawler Klubb, med initialene NTK.

§ 2. Formål

NTK er en interesseklubb for eiere av fritidsbåttypen Trawler.
Det skal legges vekt på opprettelse av bekjentskap og sosiale treff.

§ 3. Organisasjon

§ 3.1 Årsmøtet

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet.
Årsmøtet, holdes hvert år.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, med kunngjøring på hjemmesiden.
Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig på hjemmesiden for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.

§ 3.1.1 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
* Behandle Norsk Trawler Klubb sitt regnskap i revidert stand
* Behandle innkomne forslag
* Fastsette kontingent

§ 3.1.3 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når minst en tredjedel av medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 1 måneds varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 4 Lokaleklubber og kontaktpersoner

I et geografisk avgrenset område kan det etableres lokale avdelinger for å forestå lokale arrangementer.
Lokalavdelingen ledes av et arbeidsutvalg og er underlagt klubbens leder. Lederen kan fungere som et lokalt arbeidsutvalg hvis dette er hensiktsmessig. I et geografisk avgrenset område, der opprettelse av lokalavdeling ikke er mulig, kan lederen knytte til seg lokale kontaktpersoner for tilrettelegging av arrangementer.

§ 5. Medlemskap

§ 5.1 Medlemskap

Alle med spesiell interesse for klubbens formål, samt eier av en Trawler, kan søke om medlemskap.

§ 5.2 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller
andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
Styret fastsetter årskontingent. Økning av kontingent utover 10 % må behandles av årsmøtet.

§ 5.3 Eksklusjon

Styret kan ekskludere et medlem dersom det forvolder klubben stor skade gjennom omtale eller opptreden.

§ 6. Sammensetting av styret og dets oppgaver.

§ 6.1 Styret

Det skal avholdes styremøte minst en gang i perioden mellom to årsmøter.
Styremedlemmer velges for to år av gangen, og bør til enhver tid bestå av minst 2 personer fra forrige periode.

§ 6.2 Styrets og de lokale arbeidsutvalgs plikter

Styret skal:
* føre medlemsliste og matrikkel
* iverksette årsmøter
* iverksette vedtak fattet på årsmøtet
* administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi
* representere klubben utad
* være pådriver overfor lokalklubber
* sørge for drift av og oppdatering av nett -sidene.

Følgende roller fordeles av lederen:
* Arrangementsansvarlig
* Sponsor- og rabattavtaler
* Medlemseffekter

§ 6.3 Økonomiske forhold

Klubbens leder står ansvarlig for prokura.
Regnskapsåret går fra 01/10 – 30/09.

§ 6.4 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

§ 7 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 8 Oppløsning (§ 8 kan ikke endres.)

Oppløsning av Norsk Trawler Klubb kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Norsk Trawler Klubb. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 7.

§ 8.1 Økonomisk ved oppløsning

Ved en eventuell oppløsning av Norsk Trawler Klubb skal overskytende midler doneres til NSSR (Norsk Selskab til Skibbrudnes. Redning)

Klasseregler
Klubbens medlemsbåter er originalbygde Trawlere og Tradere
* Båtene er tegnet og bygget for privat, lystbåt eller representasjons bruk
* Båtene skal være tegnet av kjent designer/konstruktør

Trawler modellene med beskrivelser:
* Classic har smal akterkabin, med et kort akterdekk og det karakteristiske skansedekket for å kunne gå rundt båten
*
Sedan har lengre hovedkabin og skansedekk som classicen, men ingen akterkabin
*
Europa er lik en sedan, men taket på hovedkabinen er trukket over akterdekket og skanse dekkene
*
Sundeck som classicen men har en stor akterkabin i hele båtens bredde
*
Pilothouse har en førerposisjon som er trukket opp i forhold til hovedkabinen

* Båter som har stor diesel- og vann kapasitet
* Båter med stort motorrom under førerposisjonen
* Båter som har det karakteristisk amerikansk fiskebåt skroget
* Båter som størrelsesmessig er inntil rundt 60 fot

Kun medlemmer med klassifisert båt får medlemskap i klubben, og føre NTK-vimpel.